RESCALED V ČR

Česká kancelář RESCALED

Česká kancelář RESCALED sídlí v RUBIKON Centru. Jejími koordinátorkami jsou Lenka Ouředníčková a Jana Smiggels Kavková. RUBIKON Centrum zastupuje síť v České republice a pomáhá zde šířit její vizi. Zároveň zprostředkovává zkušenosti českých odborníků a praktiků v rámci RESCALED. Kontext každé země je specifický a sdílení zkušeností napříč státy a profesemi je jedním ze základních principů RESCALED.

RUBIKON Centrum se stalo členem sítě RESCALED v květnu 2022 a od podzimu 2022 začalo působit jako národní kancelář pro ČR.

Expertní skupina RESCALED v ČR

Tato skupina sdružuje odborníky z oblasti vězeňství, akademické obce a NNO, osoby s žitou zkušeností z výkonu trestu a lidskoprávní experty, kteří svými znalostmi a zkušenostmi pomáhají šířit vizi komunitních věznic v ČR a vytváří expertní zázemí pro činnost české kanceláře RESCALED.

Picture of Eva Biedermanová

Eva Biedermanová

Má právní vzdělání. Od roku 2009 pracuje jako výzkumná pracovnice v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Ve své práci se zaměřuje zejména na penologii. Je členkou České kriminologické společnosti.

Picture of Lukáš Dirga

Lukáš Dirga

Penitenciární sociolog působící jako výzkumný a akademický pracovník na Katedře sociologie a sociální práce Západočeské univerzity v Plzni. Ve své badatelské činnosti se věnuje výzkumům vězeňského prostředí a otázkám s ním spojených. Je členem řady odborných mezinárodních sdružení a výsledky své práce pravidelně prezentuje v tuzemských i zahraničních periodikách. V letech 2016 až 2022 působil jako vrchní ministerský rada a koordinátor resortního výzkumu Ministerstva spravedlnosti.

Picture of Tereza Dleštíková

Tereza Dleštíková

Je akademickou právničkou působící na katedře trestního práva Policejní akademie ČR a členkou advokačního týmu RUBIKON centra a Asociace organizací v oblasti vězeňství. Zabývá se restorativní justicí, domorodým právem, vězeňstvím a problematikou drog.

Picture of Jan Drtina

Jan Drtina

Od ledna 2022 působí v RUBIKON Centru jako odborný poradce, nyní i jako klíčový pracovník pro bydlení. V listopadu 2021 se na akci TedX Prague jako řečník podělil o svou žitou zkušenost z výkonu trestu a úspěšné cesty zpět do normálního života. Na jaře 2023 se zúčastnil stáže v Jihoafrické republice v rámci programu Global Freedom Fellowship, pořádaného mezinárodní sítí Incarceration Nations Network, která podporuje a popularizuje inovativní vězeňské reformy. Od roku 2016 se jako běžec účastní Běhu se žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run).

Picture of Roman Farkaš

Roman Farkaš

Od roku 1997 je zaměstnán u Vězeňské služby ČR. Pět let zastával funkci vychovatele oddělení výkonu trestu a nyní působí jako speciální pedagog. Zaměřuje se zejména na problematiku zacházení s odsouzenými v oblasti jejich přípravy na propuštění z výkonu trestu v průběhu realizace standardizovaného Programu Výstupní oddíl – Otevřená věznice. U vězněných osob zajišťuje diagnostickou, vzdělávací, speciálně výchovnou a poradenskou činnost.

Picture of Pavel Horák

Pavel Horák

Od roku 1999 působí ve Vězeňské službě ČR. Postupně prošel několika úrovněmi od základních výkonných pozic až po manažerské, nyní jako ředitel odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství. V současné době se v rámci své pozice zabývá rozvojem a aplikací moderních vězeňských postupů v českém vězeňství, elektronizací vězeňství, zaváděním nových programů pro vězněné osoby, zkvalitňováním penitenciárního zacházení a podporou postpenitenciární péče, zejména její přípravou již v průběhu výkonu trestu odnětí svobody.

Picture of Michal Charvát

Michal Charvát

Působí jako vedoucí oddělení výkonu trestu Věznice Nové Sedlo – objekt Drahonice. Více než 23 let pracuje u Vězeňské služby ČR, 17 let u odsouzených mužů a posledních 6 let u odsouzených žen. Téměř celou profesní kariéru se věnuje přímému výkonu trestu. Služba, a to zejména v poslední době u odsouzených žen ho velmi naplňuje a je stále více odhodlán měnit zaběhnutý systém v něco, co dává smysl, a vytvářet tak odkaz do budoucna. „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.

Picture of Petr Křížek

Petr Křížek

Text připravujeme.

Picture of Monika Myšičková

Monika Myšičková

Vystudovala sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 1995 pracovala u Policie ČR, od roku 2000 působí u Vězeňské služby ČR. Ve Věznici Světlá nad Sázavou působila na různých pozicích, např. vedoucí výcviku příslušníků, vedoucí prevence, vychovatel, zástupce vedoucího výkonu vazby a trestu a vedoucí trestu. Od roku 2019 je v této věznici ředitelkou.

Picture of Hana Prokopová

Hana Prokopová

Pracuje 29 let u Vězeňské služby ČR, aktuálně na pozici vedoucí oddělení výkonu trestu pro objekt Otevřené věznice. Má dlouholetou praxi jako sociální pracovnice a převážně speciální pedagožka ve věznici. Vystudovala penitenciární péči, magisterské studium ve speciální pedagogice a doktorandské studium andragogiky. Smysl svého působení ve věznici spatřuje v podpoře a motivaci vězněných osob pro nekriminální způsob života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Picture of Tereza Raszková

Tereza Raszková

Absolventka PdF UHK (2007, obor Sociální pedagogika; 2010, obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii). V roce 2018 posílila tým výzkumných pracovníků IKSP a s sebou přinesla praktické zkušenosti z vězeňství, kdy 13 let pracovala u VS ČR, a zároveň akademické dovednosti, které získala během 7letého pedagogického působení na své Alma Mater. Vězeňství se věnuje i v rámci aktuální výzkumné činnosti v IKSP. Je členkou České kriminologické společnosti a České sociologické společnosti.

Picture of Tereza Řeháková

Tereza Řeháková

Je ředitelkou programů Institutu pro restorativní justici, z.s., má praxi ve službách krizové intervence, socioterapie a poradenství pro oběti trestných činů, dále v mnoha agendách práce Probační a mediační služby. V rámci projektu Křehká šance II realizovala aktivitu Rozvoj restorativní praxe v českých věznicích a byla předsedkyní komisí pro podmíněné propuštění, jejichž činnost byla v projektu testována. Je aktivní členkou Evropského fóra pro restorativní justici.

Picture of Gabriela Slováková

Gabriela Slováková

Od roku 2003 pracovala u Vězeňské služby ČR. V roce 2010 se stala ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, od roku 2019 pak ředitelkou mužské Věznice Kuřim. Působí jako mezinárodní expertka se specializací na vězněné ženy a dlouhodobě se věnuje oblasti smysluplného zacházení s odsouzenými a problematice dětí a rodin vězněných rodičů. Při své práci uplatňuje principy restorativní justice, kterou považuje za zásadní pro minimalizaci dopadů trestné činnosti na oběti. Je iniciátorkou a ředitelkou osvětového projektu Yellow Ribbon, jehož cílem je získat zájem veřejnosti o téma lidí s trestní minulostí.

Picture of Anna Šabatová

Anna Šabatová

V letech 1971–1973 byla vězněna pro podvracení republiky a vyloučena ze studií na Filozofické fakultě. V prosinci 1976 podepsala Chartu 77, v roce 1986 byla její mluvčí. V letech 1978- 1990 byla členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Po revoluci vystudovala bohemistiku na Univerzitě Karlově a doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1998 získala Cenu OSN pro lidská práva. V létech 2008-2011 byla členkou Evropského výboru pro zabránění mučení. V letech 2014 – 2020 byla veřejnou ochránkyní práv.

ČINNOSTI ČESKÉ KANCELÁŘE

Čemu se aktuálně věnujeme

Mapujeme dobrou praxi v ČR a sdílíme ji v rámci evropské sítě.

Propojujeme téma vězněných žen s tématikou komunitních věznic jakožto vhodného způsobu zacházení s touto cílovou skupinou.

Zprostředkováváme informace ze zahraničí české odborné veřejnosti.

Společně s evropskou sítí a členy RESCALED usilujeme o ukotvení komunitních věznic v evropských strategických dokumentech.

Bližší informace o našich aktivitách naleznete v AKČNÍM PLÁNU, který pro vás připravujeme.